Hier komen de Algemene Voorwaarden:

 

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

1. Dutch Delight: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Bleiswijk, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 63062828
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Dutch Delight een overeenkomst of beoogt te sluiten
3. Overeenkomst: iedere tussen Dutch Delight en de klant tot stand gekomen overeenkomst waarmee Dutch Delight zich jegens de klant, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten
4. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst in opdracht van de klant te verlenen escortdiensten
5. Boeking: de in het kader van de overeenkomst tussen partijen vastgestelde reservering van een escort op een bepaalde dag , op een bepaald tijdstip
6. Escort: de dame of heer, “high class escort”, die in het kader van de overeengekomen diensten ter beschikking van de klant wordt gesteld c.q. in het kader van een aanbod van Dutch Delight voor Dutch Delight werkzaam is.
7. Website: www.dutchdelightgirls.nl

 

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, elk aanbod van Dutch Delight tot het verlenen van diensten, alsmede iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding.
5. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. OVER DUTCH DELIGHT

1. Dutch Delight is een escortbureau dat beschikt over een vergunning ( nummer U16.15683) en werkt binnen de grenzen van de wet. Bij Dutch Delight werkzame escorts zijn ten minste 21 jaar. Diensten worden door escorts uitsluitend verleend in een hygiënische privéwoning dan wel in ten minste een 4- sterren hotel.
2. De selectieprocedure van escorts door Dutch Delight geschiedt met grote zorg. Dutch Delight streeft ernaar haar klanten de best mogelijke ervaring te bieden, echter zijn ervaringen zeer persoonsgebonden en kan tevredenheid nimmer worden gegarandeerd. Ter zake aanvaardt Dutch Delight dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


ARTIKEL 4. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van Dutch Delight is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de betreffende escort. Dutch Delight is nimmer verplicht een aanvraag voor een escort te aanvaarden; een aanvraag kan zonder opgave van redenen door Dutch Delight worden geweigerd.
2. De klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Dutch Delight dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De klant kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Dutch Delight dat gebaseerd is op door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dutch Delight de reservering van de klant langs elektronische weg heeft bevestigd.
4. Indien de klant de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
5. De klant komt het wettelijke recht van ontbinding ter zake een overeenkomst op afstand niet toe, daar de overeenkomst betreft het verlenen van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, welke diensten worden nagekomen op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode.

 

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1. De klant is gehouden een hoge mate van persoonlijke hygiëne, respect en discretie jegens de escorts in acht te nemen. Het is de klant verboden de escorts te dwingen handelingen te verrichten tegen zijn/haar wil, alsmede handelingen te verrichten in strijd met deze algemene voorwaarden of de wet. Dutch Delight en de escort zijn gerechtigd de politie in te schakelen in geval de klant handelt in strijd met deze verplichtingen.
2. Het is de mannelijke klant verplicht een condoom te gebruiken tijdens de door de escort te verlenen seksuele diensten. Het is de klant niet toegestaan de escort te overtuigen het gebruik van een condoom achterwege te laten dan wel het gebruik daarvan gedurende de uitvoering van de diensten te staken.
3. Zowel de escort als Dutch Delight zijn gerechtigd een boeking met onmiddellijke ingang te annuleren of te beëindigen in geval de klant zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder het bepaalde in het voorgaande leden van dit artikel, niet deugdelijk nakomt dan wel zij goede grond hebben te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. De klant maakt in die gevallen nimmer aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.
4. Alle contacten tussen de klant en de escorts van Dutch Delight, anders dan gedurende de boeking, zullen verlopen via Dutch Delight. Het is de klant zonder voorafgaande toestemming van Dutch Delight niet toegestaan om rechtstreeks contact met escorts op te nemen.

 

ARTIKEL 6. GENOTSMIDDELEN, VEILIGHEID EN BESCHERMING

1. Het is de klant ten strengste verboden om de escorts drugs aan te bieden of de escorts daartoe op enige wijze aan te sporen. Dutch Delight verbiedt haar escorts drugs naar een boeking mee te nemen.
2. De klant dienst tijdens de boeking steeds toe te staan en mogelijk te maken dat de escorts telefonisch contact met Dutch Delight opneemt ter verificatie van betalingen, ter communicatie van het welzijn van de escort of omtrent andere informatie. Indien de escort daarop prijs stelt, zal tijdens de boeking beveiliging aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een privéchauffeur dan wel persoonlijke beveiliging.
3. Dutch Delight en de escorts zijn gerechtigd om bij onbehoorlijke intimidatie, misleiding of ander soortige risico’s voor de veiligheid van de escort, onmiddellijk de politie in te schakelen en alle ter zake doende (persoons)gegevens van de klant of derden aan de politie te verstrekken.

 

ARTIKEL 7. ANNULERING EN WIJZIGING VAN EEN BOEKING DOOR DUTCH DELIGHT

1. Dutch Delight is bevoegd een boeking te annuleren of te wijzigen in geval:
• De escort om welke reden dan ook niet op de overeengekomen tijd of plaats aanwezig te zijn;
• Dutch Delight gelet op de omstandigheden van het geval van oordeel is dat de veiligheid van de escort bi nakoming van de overeenkomst in het geding is;
• De klant niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder mede begrepen het bepaalde in deze algemene voorwaarden, voldoet, dan wel Dutch Delight goede grond heeft te vrezen dat de klant niet aan deze verplichtingen zal voldoen;
• Anderszins van Dutch Delight redelijkerwijs niet kan worden gevergd de overeenkomst onder de overeengekomen condities na te komen

2. In geval van annulering of wijziging van een boeking door Dutch Delight, zal zij zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In geval van wijziging van een boeking van Dutch Delight, is de klant gerechtigd deze wijziging af te wijzen.
3. De klant maakt aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs in geval van een wijziging of annulering als bedoeld in dit artikel, tenzij, in geval van een annulering, deze annulering aan de klant kan worden toegerekend.
4. Dutch Delight is nimmer verder aansprakelijk voor schade die de klant als gevolg van een annulering of wijziging van een boeking lijdt, dan voorzien in het vorige lid.


ARTIKEL 8. ANNULERING EN WIJZIGING VAN EEN BOEKING DOOR DE KLANT

1. De klant is gerechtigd een boeking kosteloos te annuleren of wijzigen tot 24 uur vóór de boeking. Een wijziging van een boeking geldt als een nieuwe aanvraag waarop artikel 4.1. van toepassing is.
2. Een annulering of wijziging van een boeking door de klant dient per telefoon of e-mail aan Dutch Delight te worden gemeld.
3. In geval van annulering van een boeking door de klant binnen 4 uur vóór de boeking, is de klant ter compensatie van de vrij geplande tijd en voorbereiding annuleringskosten verschuldigd ter grootte van € 400,-. In geval van een dergelijke annulering door de klant eerder is voorgekomen, dan is Dutch Delight gerechtigd € 800,- als annuleringskosten in rekening te brengen.
4. In geval van annulering van een boeking door de klant binnen 24 uur, doch niet later dan 4 uur vóór de boeking, gelden annuleringskosten van 20% van de totaalprijs van de boeking mits de klant aantoont dat de annulering het gevolg is van een dringende reden waardoor nakoming redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Ontbreekt een dergelijke dringende reden dan wel heeft de klant eerder een andere boeking binnen dit tijdsbestek geannuleerd, dan is de klant € 400,- annuleringskosten verschuldigd.
5. In geval van een voorstel tot wijziging van een boeking door de klant, spant Dutch Delight zich in aan dit verzoek te beantwoorden. Indien Dutch Delight daaraan niet kan beantwoorden en de klant de oorspronkelijke boeking weigert, gelden de annuleringsvoorwaarden als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel.

 

ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN DIENSTEN TIJDENS DE BOEKING

1. De escort voert uitsluitend die diensten uit die uitdrukkelijk tussen de klant en Dutch Delight zijn overeengekomen, tenzij de escort en de klant nader anders overeenkomen. Eventuele extra kosten in verband met wijziging van de diensten van de escort, dienen voorafgaand aan de uitvoering te worden betaald. De escort is echter nimmer verplicht een verzoek tot wijziging als bedoeld in dit artikel te accepteren.

 

ARTIKEL 10. OVERMACHT

1. Dutch Delight is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Dutch Delight bij het intreden van overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan (gedeeltelijk) restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 11. VERTRAGING VAN DE ESCORT

Het kan voorkomen dat een escort later dan op de overeengekomen tijd aankomt op de overeengekomen locatie. Pas indien de escort langer dan 30 minuten vertraagd is, is de klant gerechtigd de boeking kosteloos te annuleren conform artikel 8.2, tenzij het een last minute boeking betreft die binnen vier uur vóór de afgesproken tijd tot stand is gekomen, in welk geval vermelde termijnen steeds inactief zijn.

 

ARTIKEL 12. NON-CONFORMITEIT
1. Dit artikel is niet van toepassing op boekingen waaraan uitvoering wordt gegeven buiten Nederland.
2. Indien de escort bij aanvang van de boeking naar het oordeel van de klant niet beantwoordt aan de door hem verwachte eigenschappen, zoals wat betreft persoonlijkheid of uiterlijk, dan dient hij binnen 10 minuten na het arriveren van de escort telefonisch contact opnemen met Dutch Delight. Dutch Delight spant zich dan in een passende oplossing te vinden.
3. In geval geen passende oplossing wordt getroffen, maakt de opdrachtgever aanspraak op restitutie of kwijtschelding van het overeengekomen tarief
4. Een beroep op het bepaalde lid 2 is niet mogelijk in geval de escort weigert uitvoering aan de boeking te geven als gevolg van een omstandigheid dat de klant niet voldoet aan enige bepaling van deze algemene voorwaarden.
5. In geval de klant zijn ongenoegen later dan 10 minuten na het arriveren van de escort aan Dutch Delight meldt, maakt de klant nimmer aanspraak op restitutie of kwijtschelding van het overeengekomen tarief
6. Dutch Delight behoudt zich het recht voor een beroep op dit artikel door de klant niet te honoreren in geval de klant daarvan kennelijk misbruik maakt.

 

ARTIKEL 13. PRIJZEN EN BETALINGEN

1. De website vermeldt de op de diensten toepasselijke prijzen. Alle vermelde tarieven zijn vast, niet onderhandelbaar en inclusief belastingen.
2. Vermelde kortingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover dit uitdrukkelijk in het aanbod van Dutch Delight is vermeld.
3. De klant is de volledige overeengekomen prijzen aanzien van een arrangement bij vooruitbetaling verschuldigd, inclusief alle kosten behorende bij het betreffende arrangement, zoals hotelboekingen. Voor andere boekingen is de klant de betaling , afhankelijk van wat uitdrukkelijk is overeengekomen, vóór of bij aanvang van de boeking verschuldigd. De klant maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door de escort dan nadat de betaling door de Dutch Delight dan wel escort is ontvangen.
4. De klant maakt nimmer aanspraak op restitutie in geval de klant niet volledig van de overeengekomen diensten gebruik maakt dan wel de volledige overeengekomen tijd niet benut.
5. Contante betalingen kunnen geschieden in euro, Amerikaanse Dollar of Britse Ponden. Voor rekening van de klant komen prijswijzigingen ten gevolge van wisselkoersen en bankkosten. Bij betaling in andere valuta dan euro, worden bedragen afgerond op hele Dollars en Ponden. In geval van contante betaling dient het overeengekomen bedrag bij aanvang van de boeking aanwezig te zijn in een open enveloppe. De escort dient het bedrag bij aanvang van de boeking te kunnen controleren en de betaling in ontvangst te kunnen nemen.
6. Bij betaling middels bankkaart of creditcard dient de betreffende kaart bij aanvang van de boeking aanwezig te zijn zodat de escort de transactie kan verwerken middels de mobiele betaalautomaat. Voor betalingen middels creditcard geldt een toeslag van 10% op de overeengekomen prijs.
7. Betaling middels overboeking is, onverminderd het bepaald lid 3, mogelijk. Overboeking vanaf een Nederlandse bank – of girorekening vergt doorgaans een verwerkingstijd van twee werkdagen. Overboekingen vanaf een niet-Nederlandse bank-of girorekening vergt doorgaans een verwerkingstijd van vijf werkdagen.

 

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

1. De website van Dutch Delight bevat mogelijk hyperlinks naar de website van derden. Voor de inhoud en beschikbaarheid van dergelijke websites van derden kan Dutch Delight nummer instaan en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
2. De escorts en Dutch Delight zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele kosten of schade als gevolg van eventuele seksuele aandoeningen die worden ontdekt na het verlenen van de diensten van de escort.
3. Dutch Delight is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op de website beschikking gestelde informatie
4. De klant vrijwaart Dutch Delight en de escorts van alle vorderingen van derden die schade lijden in verband met de dienstverlening van Dutch Delight.
5. De klant aanvaardt, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, het risico dat derden communicatie tussen Dutch Delight en de klant kunnen onderscheppen of opvangen. Dutch Delight en de escorts zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade als gevolg van het bekend worden van informatie bij derden.


ARTIKEL 15. PRIVACY

1. Dutch Delight acht de privacy van de klant van groot belang. Zowel de escorts als Dutch Delight zullen, behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, de hun ter kennis genomen informatie geheimhouden voor derden., waaronder ook begrepen het bestaan van de boeking als zodanig. De van de klant ontvangen persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en voor zover voorzien in deze algemene voorwaarden.
2. De klant is gehouden alle hem ter kennis gekomen informatie omtrent Dutch Delight en de escorts geheim te houden voor derden en deze informatie uitsluitend te gebruiken voor zover in verband met de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of redelijkerwijs toelaatbaar mag worden geacht.

 

ARTIKEL 16. COPYRIGHT & AUTEURSRECHT

1. Deze website is in zijn geheel beschermd door copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsbescherming. Alle rechten zijn voorbehouden. De naam Dutch Delight, afbeeldingen, logo’s en alle andere Dutch Delight gerelateerde afbeeldingen.
2. Het materiaal dat afgebeeld is op de website is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden. Deze website is enkel voor privé, persoonlijk en niet commercieel gebruik van zijn bezoekers. U mag geen materiaal van deze website downloaden of kopiëren. U mag niets reproduceren (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet), publiceren, verzenden, verspreiden, tonen, verwijderen, aanvullen, op andere wijze aanpassen, er afgeleide werken van creëren, verkopen of deelnemen aan een verkoop van, deze website, een van de materialen op de website, of gerelateerde software.
3. De foto’s en beelden die op de website dan wel onze social media kanalen worden gebruikt als sfeerbeelden en achtergronden behalve de profielfoto’s van onze dames en heren zijn om de sfeer en uitstraling te geven die Dutch Delight nastreeft. Geen van deze in beeld gebrachte personen zijn gerelateerd aan de dienstverlening die Dutch Delight verleent.

 

ARTIKEL 17. SLOTBEPALINGEN

1. Dutch Delight accepteert niet dat misbruik van haar dienstverlening wordt gemaakt en zal personen die boekingen doen op basis van onjuiste gegevens of valse voorwendselen trachten op te sporen. In geval Dutch Delight daartoe aanleiding ziet, zal zij de klantgegevens op zwarte lijsten, branchewebsites of middels andere media (doen) openbaren om valse of onprettige boekingen (bij derden) voor de toekomst voorkomen. Dutch Delight is in die gevallen voorts gerechtigd de klantgegevens te delen met de politie en justitie.
2. Dutch Delight is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
3. Op het gebruik van de website, elke overeenkomst en alle daaruit tussen de klant en Dutch Delight voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
5. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Den Haag wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.